MÜÜGITEHINGU TÜÜPTINGIMUSED

Kehtivad alates 01.02.2020 

Kõik tooted valmivad eritellimusena vastavalt kliendi tellimusele !  

 1. Üldsätted
  • Käesolevad Tüüptingimused määravad Skano Furniture Factory OÜ (edaspidi Müüja) ja Ostja vaheliste õigussuhete põhialused ning üldised tingimused Müüja ja Ostja (edaspidi ühiselt Pooled) vaheliste tehingute tegemisel. Tüüptingimused kehtivad kõigi, Poolte vahel tekkivate õigussuhete kohta.
  • Peale Tüüptingimuste reguleerivad Poolte vahelisi õigussuhteid Eesti Vabariigi õigusnormid ning Tellimuse ja/või Lepingu olemasolu korral ka Tellimus või Leping.
  • Tüüptingimustega saab tutvuda Müüja esindussalongis või Müüja koduleheküljel internetis (skano.com).
  • Kui Tüüptingimused on Tellimusega vastuolus, kehtib Tellimuses fikseeritu. Kui Tüüptingimused või Tellimus on Lepinguga vastuolus, kehtib Lepingus fikseeritu.
   Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad Tüüptingimustes mitmust ja vastupidi. Tüüptingimuste punktide pealkirjad on ainult lugemise hõlbustamiseks ega mõjuta mingil määral punktide sisu tõlgendamist.
  • Iga Tüüptingimuste punkti tõlgendatakse koos Tüüptingimuste teiste punktidega, lähtudes Tüüptingimuste mõttest ja eesmärgist.
 1. Mõisted
  • Müüja on Skano Furniture Factory OÜ, Suur-Jõe 48, 80042 Pärnu, Äriregistri kood 12503522
  • Ostja on iga füüsiline või juriidiline isik, kes ostab või avaldab soovi osta Müüja poolt pakutavaid Tooteid ja/või Teenuseid.
  • Toode on igasugune Müüja poolt Ostjale müüdav mööbel ja/või muu sisustuskaup.
  • Teenus on Müüja poolt Ostja soovil teostatud ruumiplaneering või sisekujunduslahendus, müüdud toodete transport Ostja poolt etteantud kohta ja/või toote montaaž ning paigaldamine.
  • Hinnakiri on Müüja poolt kinnitatud, toodete ja teenuste hindu kajastav dokument.
  • Hinnapakkumine on Müüja poolt Ostjale esitatud kirjalik pakkumine Toote ja/või Teenuse tingimuste kohta, millistel Müüja kohustub Toote ja/või Teenuse Hinnapakkumise kehtivuse ajal Ostjale müüma.
  • Hinnapakkumine kehtib selles märgitud tähtaja jooksul. Juhul, kui Hinnapakkumises ei ole eraldi märgitud selle kehtivuse tähtaega, kehtib Hinnapakkumine 14 (neliteist) kalendripäeva alates Müüja poolt Hinnapakkumise esitamisest Ostjale.
  • Tellimuse kinnitus on Ostja ja Müüja poolt allkirjastatud (sealhulgas digiallkirjaga allkirjastatud) dokument, mida loetakse Ostja ja Müüja vaheliseks ostu-müügi lepinguks.
  • Tellimuse täitmise tähtaeg on tähtaeg, millal Toode ja/või osutatud Teenus peab olema Ostjale kättesaadav.
  • Leping on Ostja ja Müüja poolt allkirjastatud dokument, mis määrab Toote ja/või Teenuse ostu-müügi täiendavad või eritingimused, mida ei ole käsitletud Tellimuses.
 1. Hinnad
  • Toodetele ja/või Teenustele kehtivad hinnad on toodud Müüja poolt kehtestatud Hinnakirjas. Hinnakirjas sätestatud hinnad sisaldavad käibemaksu ja ei sisalda Toote kaubaaluse maksumust. Hinnakirjas sätestatud hinnad sisaldavad pakendi maksumust.
  • Müüjal on õigus teha ühepoolselt Hinnakirjas muudatusi. Muudatused jõustuvad muudatuste tegemise päevast või muust Müüja poolt kehtestatud tähtajast. Hinnakirja muudatused ei oma tagasiulatuvat jõudu Hinnapakkumiste ja Tellimuste suhtes, mis on sõlmitud enne Hinnakirja muutmist.
 1. Maksetingimused
  • Müüjal on õigus nõuda Ostjalt enne Tellimuse täitma asumist Toote ja/või Teenuse eest ettemaksu Ostjaga kokkulepitud ulatuses.
  • Kui Tellimuses on kokku lepitud Müüja poolses Toote tarnimises ja/või Toote paigaldamises Ostjaga kokkulepitud kohta ja/või muu Teenuse osutamises, siis kohustub Ostja tasuma veel tasumata Tellimuse hinna osa Müüjale hiljemalt 3 (kolme) pangapäeva enne Tellimuse täitmise tähtaega. Kui Ostja viivitab tasumisega, lükkub Tellimuse täitmise tähtaeg edasi. Uuest Tellimuse täitmise tähtajast teatab Müüja viivitamatult Ostjale peale seda, kui Ostja on täitnud omapoolsed Tellimusest tulenevad kohustused.
  • Kõik Ostja poolt maksmisele kuuluvad summad loetakse Müüjale nõuetekohaselt tasutuks, kui vastav summa on laekunud Müüja arvelduskontole või on makstud sularahas Müüja kassasse.
  • Müüjal on õigus nõuda Ostjalt viivist 0,1% (null koma üks protsenti) õigeaegselt tasumata summast iga viivitatud päeva eest.
 1. Toote ja/või teenuse tellimine
  • Toote ja/või Teenuse ostmiseks esitab Ostja Müüjale sooviavalduse (päringu). Sooviavalduses (päringus) märgitud Toote ja/või Teenuse kohta esitab Müüja Ostjale Hinnapakkumise.
  • Ostja kinnitab oma nõusolekut Hinnapakkumises esitatud tingimustega allkirjastades Tellimuse kinnituse. Juhul kui Ostja poolt allkirjastab Hinnapakkumise Ostja volitatud esindaja, siis esitab nimetatud esindaja Müüjale oma volitust tõendava dokumendi (volikirja või muu volitust tõendava dokumendi, sealhulgas registriandmete väljatrüki).
  • Kui Hinnapakkumisele või Ostja võimalikule kirjalikule sooviavaldusele on lisatud Ostja poolt soovitud Toodete paigutuse asendiplaan, ruumide mõõtkava või muu sooviavalduse täpseks täitmiseks vajalik dokumentatsioon, kuuluvad nimetatud dokumendid lahutamatute osadena Tellimuse juurde. Nimetatud dokumentide õigsuse eest vastutab Ostja.
 1. Tellimuse täitmine
  • Müüja asub tellimust täitma peale ettemaksunõude tähtaegset tasumist.
  • Tellimuse täitmise tähtaeg on sätestatud Tellimuses vastavalt Tüüptingimuste punktile 2.9.
  • Kui Ostja ei ole taganud Teenuse osutamiseks vajalikke tingimusi vastavalt Tüüptingimuste punktile 7.4 või on jätnud täitmata muud Tellimusest tulenevad kohustused loetakse seda lepingu rikkumiseks ja Müüjal on õigus lepingust osaliselt taganeda ning muuta ühepoolselt Tellimuse täitmise tähtaega. Uuest Tellimuse täitmise tähtajast teatab Müüja viivitamatult Ostjale peale seda, kui Ostja on täitnud omapoolsed Tellimusest tulenevad kohustused.
  • Kui Ostja ei nõustu punkti 4.3 ja/või 6.3 alusel muudetud Tellimuse täitmise tähtajaga, on tal õigus 3 (kolme) tööpäeva jooksul Müüjat sellest teavitada. Kui Ostja ei teavita Müüjat oma mittenõustumisest eelnimetatud tähtaja jooksul, loetakse ta Tellimuse täitmise uue tähtaja aktsepteerinuks.
  • Kui Müüja taganeb Tellimusest vastavalt Tüüptingimuste punktile 6.3, kohustub Ostja hüvitama Müüjale kõik Tellimusest taganemise tõttu tekkinud kahjud.
 1. Toote ja/või teenuse üleandmine
  • Toote üleandmise/vastuvõtmise all mõeldakse Toote Ostja käsutusse andmist kaupluses või muus Ostja poolt määratud kohas sõltuvalt Tellimuses kokku lepitud tingimustest.
  • Toode antakse Ostjale või Ostja esindajale üle Tellimuse kinnituse ja isikut tõendava dokumendi alusel.
  • Toote vastuvõtmist tõendab Ostja oma allkirjaga saatelehel, millel on toote nimetus ja kogus (pakendite arv). Ostja volitatud esindaja peab tõendama oma volitusi.
  • Kui Pooled on kokku leppinud ka Toote paigalduses Müüja poolt, kohustub Ostja tagama sobivate tingimuste loomise Toote vastuvõtuks ja paigalduseks (ruumide täielik ehituslik valmisolek, piisav ruumitemperatuur, kuivad ruumid, vaba ja ohutu juurdepääs, võimalus kasutada voolu ja valgustust).
  • Teenuse üleandmise kohta vormistavad Müüja ja Ostja üleandmis-vastuvõtmisakti. Üleandmis-vastuvõtmisakt vormistatakse kohe peale Teenuse osutamist ning selle allakirjutamisest alates loetakse Teenus Ostja poolt vastuvõetuks.
  • Kui Müüja ei ole Toodet Ostjale kättesaadavaks teinud hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul alates Tellimuse täitmise tähtpäevast ja Ostja on täitnud kõik omapoolsed kohustused, on Ostjal õigus Tellimusest taganeda. Tellimusest taganemise kohta peab Ostja esitama Müüjale vastavasisulise kirjaliku avalduse. Ostjal on nimetatud põhjusel Tellimusest taganemise korral õigus nõuda Müüjalt tasutud ettemaksu tagastamist.
  • Ostja on kohustatud Toote vastu võtma ja Müüja kauplusest välja viima hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul Tellimuse täitmise tähtpäevast arvates.
  • Kui Ostja ei ole Toodet vastu võtnud punktis 7.7 sätestatud tähtaja jooksul, kuid tal on selleks mõjuvad põhjused võib Müüja anda Ostjale täiendava tähtaja, Konkreetse tähtaja kooskõlastavad Pooled iga juhtumi korral eraldi. Müüja teatab Ostjale Toote vastuvõtmiseks täiendava tähtaja andmisest kirjalikult. Kui Ostja ei võta Toodet vastu ka Müüja poolt antud täiendava tähtaja jooksul, on Müüjal õigus Tellimusest taganeda.
  • Kui Müüja taganeb Tellimusest k.a punktis 7.8 sätestatud alustel, on Ostja kohustatud tasuma Müüjale leppetrahvi 50% (viiekümne protsendi) ulatuses Tellimuse hinnast ning see kuulub mahaarvamisele Ostja poolt Müüjale tasutud ettemaksust.
 1. Riskide ülekandumine
  • Toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle Toote üleandmise hetkel. Kui Ostja ja Müüja on kokku leppinud ka Toote paigalduses Müüja poolt, läheb Toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale üle Teenuse üleandmis-vastuvõtmisaktile allakirjutamise hetkest. Juhul kui Toote paigaldus ei toimu Toote tarnimisega samal päeval, on Ostja kohustatud tagama Ostjaga Tellimuses kokkulepitud kohta tarnitud Toote säilimise originaalpakendis kuni paigalduseni ja juhusliku hävimise riisiko on Ostjal.
  • Kui Toodet transpordib Ostja või tema poolt selleks volitatud kolmas isik, läheb Toote juhusliku hävimise riisiko üle Ostjale Toote transportimiseks üleandmise hetkest.
 1. Pretensiooni esitamise kord
  • Müüja vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Ostjale.
  • Müüja ei vastuta toodete tekkinud kahjude eest, kui Toodet ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt, ei ole hooldatud vastavalt mööbli käsitsemisjuhendile, toote paigaldusel ei ole Ostja järginud tootega kaasas olevat kokkupanekujuhendit, toode on remonditud ostja või kolmandate isikute poolt, tootele on lisatud algselt mitte ettenähtud detaile.
  • Müüja ei vastuta Toote loomulikule kulumisele, samuti toote konstruktsiooni ja/või koostematerjalide loomulikust tekstuurist tulenevatele värvitooni erinevustele. Kuna tegemist on naturaalsest materialist toodete või tootedetailidega, siis toonides võib aja jooksul tekkida muutusi, mis on põhiliselt tingitud valguse pleekivast mõjust. Samuti Müüja ei vastuta kergesti purunevad materjalide eest (klaas, tehismaterjalid jne)
  • Toote nõuetele mittevastuse või puuduste ilmemisel, Ostja peab sellest teatama Müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta toote defektist teada sai, esitades pretensiooni kirjalikult. Pretensiooni palume edastada Müüja esindusesse, kust oli ostetud tooted või teenused:
 • Järve keskuse mööblisalong, Tallinn, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
  • Pretensioonis tuleb ära märkida:
 • Ostja nimi ja kontaktandmed;
 • Pretensiooni esitamise kuupäev;
 • Toote või Teenuse puuduse kirjeldus; Müüjale esitatavat nõue.
 • Toote ostu tõendav dokument või selle koopia.

Müüja vastab pretensioonile kirjalikult 14 päeva jooksul pärast kliendipoolse pretensiooni kättesaamist.

 • Ostja ja Müüja vahelised vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui Ostja ei ole nõus Müüja poolt pakutud lahendusega ja leiab, et tema õigusi on rikutud, ta võib esitada avalduse vaidluse lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusele, kelleks on Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon (Pronksi tn 12, Tallinn 1117, telefon 6201707, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.). Vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse menetlusreeglitega saab tutvuda veebilehe aadressil www.tarbijakaitseamet.ee.
 1. Intellektuaalse omandi kaitse
 • Ostjale üle antud dokumendid (näit. joonised, visandid, plaanid jne.) on ja jäävad Müüja intellektuaalseks omandiks. Neid ei ole lubatud kopeerida või anda kasutamiseks kolmandatele isikutele.